بایگانی موضوعی: مسابقات

مسابقات و ویژه برنامه هایی که تاکنون به دست بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی اوانکی منتشر شده است